100Wp 12V Solar PV PV _100-P-36S, Polycrystalline

100Wp 12V Solar PV PV _100-P-36S, Polycrystalline